Secretariaat: Gino Ceulemans 0476 361429 gino.ceulemans@telenet.be
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

BK DUBBEL EN KLEDIJVOORSCHRIFTEN Lees meer
Speeldata Belgisch Kampioenschap snooker 2024 Lees meer
Via deze link kan je het volledige Huishoudelijk Reglement BBSA Limburg downloaden

Huishoudelijk Reglement BBSA Limburg

Hieronder kan je per hoofdstuk het Intern Reglement raadplegen

Deze reglementering, als bijvoegsel op het IR BBSA, vervangt alle voorgaande en werd goedgekeurd op 18/09/2021

A1. Dit huishoudelijk reglement van BBSA Gewest LIMBURG, is een aanvulling van het intern reglement en de statuten van Belgium Billiards and Snooker Association vzw (BBSA vzw)

A2. De Limburgse gewestraad heeft het recht ten allen tijde wijzigingen aan het interclubreglement, nevencompetities en tornooien aan te brengen, indien deze wijzigingen ten goede komen aan het verloop van het snookergebeuren en niet in tegenspraak zijn met het IR BBSA.

A3. Jaarlijks worden er twee (2) BBSA-GL leden (liefst geen gewestraadsleden) aangeduid om samen met de gewestelijke penningmeester de jaarrekening na te zien. Hun bevindingen worden kenbaar gemaakt op de 1e Verplichte Algemene Statutaire Ledenvergadering (februari)
Bij afwezigheid van een clubverantwoordelijke op een Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering (GAV) wordt een MS aangerekend van 40€.

INSCHRIJVING TEAMS:

B1. De interclubteams moeten bekend zijn op de 2e GAV voor 30 juni (alvorens de kalender wordt opgemaakt) kunnen in samenspraak met de gewestraad eventueel nog ploegen inschrijven.

B2. Teams die zich pas na de 2e GAV in orde stellen, starten in principe terug in de laagste reeksen ( dinsdag / zaterdag) tenzij door de gewestraad BBSA Limburg anders bepaald.

B3. Op de 2e GAV moeten de clubs opgeven welke teams wegens aantal ploegen, beschikbare tafels, sluitingsdag club, niet op dinsdag kunnen aantreden. (verschuiven naar maandag, woensdag of donderdag)

B4. BBSA GL stelt de spelers in de mogelijkheid om ofwel in de dinsdag- ofwel in de zaterdagcompetitie ofwel in beide aan te treden. In beide kan echter enkel als reserve of dubbelspeler.

BERICHTGEVING EN CORRESPONDENTIE:

B5. Alle beslissingen die vermeld worden in de verslagen van de gewestraadsvergaderingen zijn officieel. In dergelijk verslag kan evenwel ook verwezen worden naar de website. Desgevallend zijn ook deze artikels officieel.

B6. Berichten worden opgestuurd naar de clubverantwoordelijken van elke club en/of op de website geplaatst.

B7. De leden worden geacht alle berichten door te nemen. Zij kunnen dus na het verschijnen ervan nooit onwetendheid ter verontschuldiging inroepen.

VEREISTE DOCUMENTEN:

B8. Spelers die bij de seizoenstart nog niet in het bezit zijn van een geldige BBSA lidkaart, door eigen nalatigheid, t.t.z. door het niet tijdig invullen van het individueel aansluitingsformulier, zijn niet speelgerechtigd.

B9. Voor spelers die in regel zijn zal het secretariaat BBSA automatisch een nieuwe lidkaart aanmaken. De oude lidkaarten dienen niet terug bezorgd of bijgehouden te worden. Deze aanmaak is gratis. Bij 2e aanmaak van een lidkaart (bij verlies ….) wordt wel 10€ aangerekend.

B10. Bij spelen zonder een geldige BBSA lidkaart en vervolgens ook zonder toestemming van het secretariaat dient de speler zijn ID-kaart voor te leggen. De thuisploeg noteert dit onder opmerkingen.

DE GELDIGHEID VAN EEN WEDSTRIJD:

B11. Een wedstrijd moet plaatsvinden op de vastgestelde datum volgens de officiële wedstrijdkalender BBSA GL. (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-zaterdag)
Omwille van de verschillende speeldagen kan de gewestraad beslissen om bij mogelijke promotie en/of degradatie de laatste 2 competitiewedstrijden op dezelfde dag te laten plaats vinden. Zulke beslissing zal gemotiveerd worden en uiterlijk 2 weken voor deze speeldag aan betrokken ploegen kenbaar gemaakt worden. Eveneens heeft de gewestraad de bevoegdheid om bepaalde wedstrijden vervroegd of uitgesteld te laten spelen.

B12. Men moet stipt om 19u30 (ma / di / wo / do) starten en om 14u00 (zaterdag). Enkel mits akkoord tegenstrever kan het startuur vervroegd worden.

B13. Een wedstrijd kan enkel geldig aanvangen bij aanwezigheid van 2 spelers per ploeg. In alle reeksen geldt dan ook volgende reglementering bij afwezigheid van de 2e speler / ploeg:
 • om 19u30 worden op het wedstrijdblad de wedstrijden 1-4 / 2-6 als FF ingevuld.
 • om 19u45 worden de wedstrijden 3-5 / 2-4 als FF ingevuld.
 • om 20u00 worden alle overige frames als FF ingevuld en is bijgevolg de wedstrijd afgelopen.
Bij afwezigheid van de 2e speler van beide teams bij de aanvang van de wedstrijd wordt het een NUL-WEDSTRIJD om 19u45 en een FF voor beide teams. De benadeelde ploeg mag bij verwittiging en/of om sportieve redenen hiervan afwijken en frames laattijdig laten doorgaan.
Later komen van de 3e speler / ploeg:
 • In Ere ,1ste en 2e afdeling moet de 3e speler uiterlijk om 21u00 aanwezig zijn.
 • In de andere reeksen moet de 3e speler uiterlijk om 22u00 aanwezig zijn.
 • Op zaterdag moet de 3de speler uiterlijk om 16u30 aanwezig zijn.
Afwezigheid van deze 3e speler op het hierboven vermelde tijdstip heeft vanaf 1 minuut overschrijding frameverlies (50-0 of 0-50) tot gevolg, alsook idem per volgend kwartier. Ook hier mag de benadeelde ploeg van afwijken en elk frame toch spelen.
Belangrijk: Deze gang van zaken moet steeds op het wedstrijdblad vermeld worden. De spelers dienen zich ook te realiseren dat een latere komst van een 3e speler meestal een sterk uitlopen van het einduur tot gevolg kan hebben. Deze toelating voor wat betreft het later komen van een 3e speler komt op vraag van de uitbaters en is enkel bestemd voor leden die in posten werken of occasioneel om private redenen.

B14. Wanneer een speler voor aanvang van de wedstrijd door omstandigheden van ernstige aard, niet kan spelen, dan mag de 4de speler opgesteld worden. Een ingeschreven 4de speler mag ook als teamkapitein fungeren.
Belangrijk: 4de spelers moeten voor 19u30 (ma-di-wo-do) en 14u00 (zaterdag) op het wedstrijdblad zijn ingeschreven.

B15. De spelers moeten de voorgeschreven kledij dragen (zie HR BBSA)
Aanvulling: Verplicht zijn gesloten stadsschoenen (géén hoog model).
Niet toegestaan zijn: werk- of veiligheidsschoenen, sneakers, wandelschoenen.
Met uitzondering van de dames is het dragen van een hemd IN de broek verplicht.
Men is enkel verplicht een gilet te dragen in de ERE-afdeling. Een das of vlinderdas is niet verplicht.
Bij niet-naleving volgt de 1e maal een schriftelijke verwittiging en vervolgens bij herhaling telkens een MS van 15 euro.

B16. Tafels waarop in competitieverband wordt gespeeld, moeten goedgekeurd zijn door de gewestraad. Deze keuring gebeurt voor aanvang interclubcompetitie. Per te keuren tafel, wordt een bedrag van 3,00 euro aangerekend op de factuur “seizoenstart” van iedere club.
Indien de gewestraad niet op de hoogte werd gebracht van het laattijdig in orde zijn, loopt de club de kans herkeuringskosten te betalen (8,00 euro / tafel)
Belangrijk:
 • tafels die geschikt bevonden worden voor de competitie krijgen hiervan een bewijs (op dit bewijs staat het tafelnummer vermeld)
 • tafels die in de loop van het seizoen zouden worden afgebroken en terug opgebouwd, dienen herkeurd te worden door de gewestraad (8,00 euro / tafel)
 • indien er toch wedstrijden doorgaan op niet-goedgekeurde tafels, zullen alle wedstrijden die op deze tafels betwist worden (of werden) voor het thuisteam omgezet worden in "ongeldig" en als "forfait" aanzien worden.
B17. Voor elke competitiewedstrijd moet het tafelnummer(s) op het wedstrijdblad (boven rechts)worden ingeschreven.

B18. Er mag/moet op meerdere tafels gelijktijdig gespeeld worden.
Belangrijk: Verplichting voor Ere – 1e – 2e : de thuisclub garandeert 2 tafels van bij de start.
Verplichting voor 3e - 4e : de thuisclub garandeert uiterlijk vanaf 21u00 een 2e tafel.
In 5e – 6e is 1 tafel vereist.
In alle twijfelgevallen moet men de wedstrijd toch spelen waarna men een klacht kan indienen (d.w.z. spelen "onder voorbehoud”)

B19. Een uitbater of club kan een speler nooit de toegang tot het lokaal weigeren om er zijn wedstrijd te spelen, tenzij er een schriftelijk en uitdrukkelijk gerechterlijk verbod is dat hem verbiedt "dit lokaal nog te betreden".

B20. De gewestraad kan ALTIJD controles op het verloop van gelijk welke wedstrijd uitvoeren of deze in opdracht laten uitvoeren. Gewestraadsleden kunnen in alle omstandigheden optreden, daar zij steeds in functie zijn.

B21. Wanneer teams of scheidsrechters tijdens het lopende seizoen ontoelaatbare gebreken vaststellen aan een tafel(s) waarop zij hun wedstrijd betwisten of hebben betwist, dienen zij er melding van te maken onder opmerkingen op het wedstrijdblad.

VASTE SPELERS EN HUN VERVANGING:

B22. Vaste spelers uit de dinsdagcompetitie kunnen NOOIT in de zaterdagcompetitie opgesteld worden of omgekeerd. Dit kan enkel voor dubbelspelers en/of reservespelers.

B23. In de interclub bezitten spelers een spelersklasse (1, 2 of 3) dewelke op hun BBSA lidkaart vermeld staat. Een vaste speler mag een andere vaste speler enkel vervangen indien de vervangende speler de vervanging uitvoert in een hogere reeks dan deze waar hij is ingeschreven, alsook zijn spelersklasse ofwel gelijk ofwel lager is als deze van de speler dewelke hij vervangt.

B24. Om een wedstrijd geldig te betwisten dient steeds minstens een van de spelers van een ploeg een vaste speler van deze ploeg te zijn. De overige vaste spelers kunnen worden vervangen door reservespelers of vaste spelers met inachtname van voorgaande regel.

B25. Tijdens de lopende competitie kan elke club de toestemming krijgen om een nieuwe vaste speler in een interclubteam op te nemen. Dit kan zowel een nieuw aan te sluiten lid als een bestaande reservespeler zijn.
 • voor een nieuw lid vraagt men via het secretariaat BBSA GL een BBSA lidkaart aan (individueel aansluitingsformulier bezorgen aan de secretaris)
 • voor een reservespeler dient men via het secretariaat BBSA GL een nieuwe lidkaart aan te vragen met een nieuw lidnummer.
BELANGRIJK:het omgekeerde, van vaste speler naar reservespeler, is evenwel onmogelijk, behalve na overleg met het gewestelijk secretariaat en indien hij nog niet heeft aangetreden.

B26.Spelers met spelersklasse 1 kunnen enkel in ploegen uit Ere-Liga tot maximum 1e afdeling als vaste speler aantreden (of in de hoogst mogelijke reeks van hun club). Met spelersklasse 2 kunnen spelers als vaste speler aantreden vanaf Ere tot en met 3e afdeling.

DUBBELSPELERS:

B27. Een dubbelspeler is een vaste speler die zowel op dinsdag als zaterdag in 1 bepaalde ploeg kan aantreden.

B28. Een dubbelspeler kan zowel op dinsdag als op zaterdag een volledige interclub afwerken.

HET WEDSTRIJDBLAD:

B29. Breaks vanaf 30 punten worden op het wedstrijdblad ingevuld. Uitzondering de laagste afdeling waar dit vanaf 25 punten mag.

WEDSTRIJD VERPLAATSEN NAAR EEN ANDER LOKAAL:

B30. In geval van een tijdelijke sluiting van het lokaal, moet het thuisteam ervoor zorgen dat de wedstrijd(en) kan (kunnen) gespeeld worden in een ander lokaal.
Opmerking: Het secretariaat BBSA GL dient hiervan, minimum 8-dagen op voorhand, op de hoogte gebracht te worden en zal de tegenstrevers verwittigen.

HET VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN:

B31. Het kiezen van een andere datum kan enkel na onderling overleg en akkoord. Dit kan via een eenvoudige mail indien ook de tegenpartij in de mail vermeld staat. Vervroegen kan altijd zonder beperking, uitstellen kan maximum tot de zondag van de bewuste speelweek. Nog later is enkel toegelaten bij een afvaardiging door BBSA en indien vervroegen van de wedstrijd niet kon.
Opmerking: Het secretariaat BBSA GL dient hiervan, minimum 8-dagen op voorhand, op de hoogte gebracht te worden.

DE UITSLAG:

B32. Online ingave van het wedstrijdblad is verplicht. Dit dient uiterlijk 48u na de start van de wedstrijd te gebeuren via de website https://limburg.bbsa-snooker.be/. Een duidelijk leesbare foto van het wedstrijdformulier dient bij deze ingave te worden toegevoegd. De verantwoordelijkheid hiervoor berust altijd bij de thuisploeg. Bij laattijdige online ingave van de wedstrijd en/of het niet toevoegen van de foto van het wedstrijdformulier zal er voor beide apart een MS van 5€ aangerekend worden.

B33. De uitslagen worden pas definitief na controle door het secretariaat BBSA GL.

VLIEGENDE RESERVE (VR):

C1. Een vliegende reserve in de Limburgse interclub heeft steeds spelersklasse 3.

C2.
In Limburg is het maximum aantal "VR’s" per wedstrijd en per team vastgesteld op twee (2)

C3.
Een "VR" kan tijdens een wedstrijd de bevoegdheden van zijn teamkapitein overnemen.

C4.
Twee "VR’s" alleen kunnen nooit een geldige wedstrijd betwisten (zij kunnen de wedstrijd echter wel aanvangen)

C5.
Een "VR" kan in de loop van het seizoen het statuut van vaste speler verwerven. Dit moet wel door BBSA GL goedgekeurd worden. Na deze goedkeuring dient er een nieuwe lidkaart gemaakt te worden.

C6.
Een "VR" kan aan meerdere interclubwedstrijden per week deelnemen, doch aan slechts één (1) wedstrijd per speelweek en per team.

C7.
"VR-spelers" hebben in iedere club een lidnummer dat start met 99... .

HET INDIVIDUEEL KLASSEMENT:

D1. Het individueel klassement van BBSA GL spelers wordt enkel bepaald door de individuele resultaten tijdens de interclubcompetitie

D2. In de dinsdag- en zaterdag reeksen van de interclub wordt wekelijks het individuele klassement der speler prestaties opgemaakt. Daartoe wordt in volgorde van belangrijkheid rekening gehouden met:
 • meest behaalde punten ( 1-punt per gewonnen frame)
 • meest gewonnen wedstrijden.
 • meest gespeelde wedstrijden
 • hoogste break
 • alfabetisch

HET TEAMKLASSEMENT:

D3. In alle reeksen wordt gespeeld naar één (1) punt per gewonnen frame.

D4. Bij een gelijke puntenstand in de klassering krijgt het team dat de meeste wedstrijden won voorrang.

D5. Indien zowel puntenstand als aantal gewonnen wedstrijden gelijk zijn zal het volgende criterium in de opmaak van de rangschikking volgens laagste clubnummer zijn. Indien op het einde van een seizoen ploegen met een gelijke puntenstand en gelijk aantal gewonnen wedstrijden op promotie- of degradatieplaatsen staan, zal er voor de definitieve rangschikking een beslissende wedstrijd worden georganiseerd tussen deze ploegen.

WEDSTRIJDEN "ONDER VOORBEHOUD":

D6. De uitslagen "onder voorbehoud" zullen besproken worden door de gewestraad die eveneens hieromtrent een beslissing zal nemen.

AANVULLENDE INFORMATIE:

D7. Indien er om welke reden dan ook in een bepaalde "interclubreeks" plaatsen vrijkomen, dan kunnen deze eerst ingenomen worden door dalers uit die reeks. De gewestraad kan echter altijd anders bepalen indien nodig.

D8. Van een "aanvullende promotie" kan ook sprake zijn bij een gebrek aan de nodige inschrijvingen bij de seizoenstart en als alle dalers in dit reeksniveau reeds zijn verwerkt.Ook hier kan de gewestraad altijd anders bepalen indien nodig.

PROMOTIEBEPERKINGEN:

D9. Promotiebeperkingen werden ingevoerd om volgende redenen:
 • competitievervalsing beperken, door teams van éénzelfde club.
 • centralisatie der betere spelers beperken ( door spreiding in de hand te werken)
 • diversiteit der clubs in hogere afdelingen bevorderen.
 • clubs met minder mogelijkheden gelijkwaardige kansen bieden.
 • de interclubcompetitie op een hoger niveau tillen.
 • de spanning in de interclubcompetitie bevorderen.
 • de interesse van de pers en andere media stimuleren.
Er gelden volgende goedgekeurde afspraken:
   Ere – 1e – 2e : maximum 3 ploegen per club in dezelfde reeks
   3e – 4e : maximum 4 ploegen per club in dezelfde reeks
   5e : onbeperkt aantal ploegen per club in dezelfde reeks
Promotie uit eender welke reeks mag nooit geweigerd worden!
Uitzondering: Indien de spelers die kampioen speelden zich niet meer aansluiten en de club heeft geen vervangers. Ook bij een clubsluiting kan de gewestraad een uitzondering maken indien deze spelers zich aansluiten bij een andere club.

BETALING MINNELIJKE SCHIKKINGEN EN FORFAITS:

E1. Een MS ( minnelijke schikking ) dient door de club/speler betaald te zijn binnen de 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verschijning op de website. Een tornooi-FF ( forfait ) dient door de speler betaald binnen uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de datum van verschijning op de website.

E2. Bij niet-betaling volgt er meteen een schorsing voor ALLE BBSA-activiteiten en dit tot betaling. Zulke schorsing kan uitgebreid worden naar nationale activiteiten.

E3. Bij het niet-aantreden van een derde speler van een ploeg moeten deze frames als FF ( 50-0 of 0-50 ) genoteerd worden en wordt een MS aangerekend van 15€. Ook bij het niet-reglementair opstellen van een speler ( spelersklasse / reeksverschil ) zullen de frames als FF ( 50-0 of 0-50) genoteerd worden en wordt ook een MS aangerekend van 15€.

E4. In het geval van een ploegforfait zullen alle frames als FF (50-0 of 0-50) worden genoteerd in het voordeel van de aangetreden ploeg en wordt er een MS aangerekend van 15€ per speler (45€ per ploeg).

E5. Indien er uitslagen van frames fictief ingevuld worden krijgen beide ploegen een MS van 50€ en worden deze frames alsnog gewijzigd naar FF. Een ploeg die tekende maar onder de rubriek opmerkingen “ onder voorbehoud “ noteert kan zich nog in regel brengen. Een 2e vergrijp resulteert in een MS van 100€ , een 3e wordt 200€ + schorsing.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN:

F1. Bij de gewestelijke selectienormen voor het Belgisch Kampioenschap (BK) wordt geen rekening gehouden met spelers die, door hun prestatie op het vorige BK, de Belgium en Nationale Rankings, zich reeds rechtstreeks hebben geplaatst. Deze reglementering betreft enkel de toegewezen plaatsen via de gewestelijke rankings.

F2. Voor het Belgisch kampioenschap men wordt men geselecteerd via de A-ranking.

F3. Zodra het aantal toegewezen plaatsen bekend is, zal dit worden bekend gemaakt via de website

BK TEAMS:

F4. De kampioen en de 2e uit de Ere-afdeling zullen het gewest Limburg vertegenwoordigen. Indien zij als Belgisch Kampioen en/of runner-up reeds geselecteerd zijn, komen de volgende teams van de eindrangschikking in ere-afdeling in aanmerking.

ANDERE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN:

F5. BK andere categorieën :
 • U18 / U21 : selectie via de nationale – en eventueel gewestelijke tornooien.
 • LADIES : selectie via de nationale – en eventueel gewestelijke tornooien.
 • MASTERS : selectie via de nationale – en eventueel gewestelijke tornooien.
 • SENIORS 50+ : selectie via de nationale – en eventueel gewestelijke tornooien.
 • SENIORS 60+ : selectie via de nationale – en eventueel gewestelijke tornooien.

ALGEMEEN:

G1. De spelregels zijn te bekomen via de gewestelijk scheidsrechterscommissie. Uitleg over de spelregels kan ook aangevraagd worden aan het GSC .

G2. Clubs die officiële GSC scheidsrechters wensen voor een eigen organisatie kunnen deze voldoende op voorhand via het GSC aanvragen.

G3. In de volgende tornooien zijn scheidsrechters verplicht:
 • de Limburgse A- en B-rankings: vanaf: de 1/2e finales.
 • de Beker van Limburg voor teams (heen / terug): vanaf: de 1/2e finales.
 • de gewestelijke U18 / U21 / LAD / MAST / SEN50+ / SEN60+- rankings: enkel finale

EXAMENS EN LICENTIES:

G4. Jaarlijks worden er door het GSC lessen en examens voor kandidaat-scheidsrechters graad 4 georganiseerd en dit in verschillende Limburgse lokalen. Iedere club dient minstens 1 referee graad 4 te hebben. Elke referee dient ingeval oproeping minstens 1x / seizoen aan te treden om zijn graad te behouden.

G5. Licenties worden toegekend door de GSC onder toezicht van de BRA. De licentiegraad wordt weergegeven op de BBSA-lidkaart.

G6. Houdt een club op te bestaan dan behoort de scheidsrechter (plus zijn licentie) tot het effectief van de club waar hij zich daarna bij aansluit.

DE LOKAALSLUITING:

H1. Ingeval van langdurige lokaalsluiting moet deze club voor haar thuiswedstrijden een ander lokaal aanwijzen en dit tot het einde van het seizoen.

H2. Een langdurige lokaalsluiting wordt niet als een fusie met het andere lokaal voor de thuiswedstrijden aanzien. De club in kwestie behoudt haar eigen naam, clubverantwoordelijken en verplichtingen.

H3. Uitzonderlijk kan de BBSA-gewestraad een ernstig meningsverschil tussen club en uitbater catalogeren als een feitelijke lokaalsluiting van lange duur waardoor deze regel dan ook van toepassing wordt.

H4. Desgevallend moet de club het daaropvolgend seizoen terug naar haar oorspronkelijk lokaal. Gebeurt dit niet, dan krijgt de club mogelijk nog een jaar de tijd om eventueel een fusie aan te vragen, anders houdt de club op te bestaan.

VERANDERING VAN LOKAAL:

H5. De BBSA GL zal niet toestaan dat een club een uitbating verlaat, wanneer de club aan de uitbater nog persoonlijke schulden heeft. Dit op voorwaarde dat de uitbater duidelijke documenten ter staving kan voorleggen.

H6. Bij toestemming om van lokaal te veranderen, moet de club een andere naam aannemen, indien deze naam dezelfde zou zijn als de naam van hun vorig lokaal, dat onder deze naam zou blijven bestaan.

H7. In het tussenseizoen van lokaal veranderen is steeds mogelijk. Alleen moet BBSA GL wel op de hoogte gebracht worden voor de 2e A.V.

VERZEKERING:

I1. Bij een gebeurlijk ongeval, gelieve u onmiddellijk in verbinding te stellen met:
 • Het BBSA secretariaat in Herzele : 0479-840957

GEWESTELIJKE ALGEMENE VERGADERING (GAV):

I2. Er zijn jaarlijks drie verplichte ledenvergaderingen voorzien:
 • 1e Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering (datum: half/eind februari)
 • 2e Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering (datum: einde juni / begin juli)
 • 3e Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering (datum: half/einde augustus)
I3. Clubs die op deze vergaderingen afwezig zijn, krijgen een minnelijke schikking van 40€.
J1. Volgende commissies bestaan in de schoot van de BBSA gewest Limburg:
 • GSC: de Scheidsrechters- en Controlecommissie
 • GTC: de Tornooicommissie
 • GJC: de Jeugdcommissie
J2. Elke commissie is een zelfstandig werkend orgaan, maar is steeds verantwoording verschuldigd t.a.v. de gewestraad.

J3. De gewestraad kiest, na advies van elke commissie, een commissievoorzitter uit de verkozen leden.

J4. Elke voorzitter stelt zelf zijn commissie samen uit BBSA GL-leden, zodanig dat hiermee een optimale werking kan verzekerd worden.
Via deze link kan je het volledige Tornooireglement BBSA Limburg downloaden

Tornooireglement BBSA Limburg

Hieronder kan je per hoofdstuk het Tornooireglement raadplegen

Deze reglementering vervangt alle voorgaande en werd goedgekeurd op 26/06/2020

1. Dit tornooireglement is enkel van toepassing in het gewest Limburg.

2. Deze reglementering blijft in principe ongewijzigd. Indien een wijziging zich toch opdringt, dan kan dit enkel gebeuren, door een meerderheid in de gewestraadsvergadering. Een wijziging wordt pas van kracht, na melding ervan, in het verslag van de gewestvergadering en/of op de website BBSA GL.

3. Alle spelers die aangesloten zijn bij BBSA GL mogen alle tornooien van erkende -en beschermde aard meespelen.

4. De categorieën:
  1. A- en B-rankings : ieder lid ongeacht leeftijd of geslacht. (zie punt 5 en 6 )
  2. Masters : ieder lid die minstens 40j is op 31 december in het jaar dat het seizoen start
  3. Seniors 50+ : ieder lid die minstens 50j is op 31 december in het jaar dat het seizoen start
  4. Seniors 60+ : ieder lid die minstens 60j is op 31 december in het jaar dat het seizoen start
  5. Ladies : ieder lid van het vrouwelijke geslacht.
  6. U21 : ieder lid die geen 21j is op 31 december in het jaar dat het seizoen start
  7. U18 : ieder lid die geen 18j is op 31 december in het jaar dat het seizoen start
5. Er worden in alle categorieën 4 tornooien gespeeld zodat we een eindranking kunnen opmaken voor eventuele afvaardigingen naar het BK. Enkel bij de Ladies en U18 wordt er slechts 1(één) tornooi gespeeld. (Dit is afhankelijk van ons ledenbestand)

6. Aan de A ranking mogen alle leden, ongeacht hun spelersklasse, deelnemen.

7. Aan de B ranking mogen enkel leden met spelersklasse 3 deelnemen.

8. Om een A- of B- rankingtornooi te kunnen organiseren, moet de kandidaat-inrichter beschikken over minimum 6 full - size goedgekeurde snookertafels. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de inrichtende club samen werken met een 2e club naar keuze.

9. Bij een overaanbod aan kandidaturen zal de gewestraad BBSA-GL de organisaties op een objectieve manier toewijzen.
1. Deze rankingtornooien vinden plaats onder het beheer van de gewestraad.

2. Er is een prijzenpot voor elk A en B - tornooi. Deze prijzenpot bestaat uit de inschrijvingsgelden van de deelnemers aan dit A en B - tornooi. Dit bruto bedrag wordt verminderd met:
 1. de scheidsrechterskosten, A = 60€, B = 55€
 2. de clubtoelage . Een organiserende club ontvangt 40 €/speeldag. Bij een gesplitste organisatie ontvangt de 2e club een clubtoelage van 20€/speeldag.
 3. Het totaal nettobedrag per A en B ranking apart wordt procentueel berekend als volgt:
  • A ranking + B ranking + Masters + Seniors 50+ & Seniors 60+
   • Winnaar 30%
   • Runner-up 18%
   • ½ fin 22% (2 x 11%)
   • ¼ fin 24% (4 x 6%)
   • HB 6%
3. Het voorziene ‘Tornooiaanvraagformulier” dient duidelijk en volledig ingevuld in het bezit te zijn van de BBSA-GL - tornooileiding en dit ten laatste voor de aanvang van de 2e verplichte algemene vergadering van BBSA-GL.

4. Aansluitend op de 3e verplichte algemene vergadering, zal de beheerraad de tornooien toewijzen.

5. Zijn er minder aanvragen dan beschikbare tornooien, dan zal de gewestraad op de 3de algemene vergadering dit aankaarten. Zijn er geen kandidaten, dan kan dit tornooi afgelast worden.

6. Bij een eventuele, ‘niet organisatie’ van een bedongen tornooi, dient de organisator € 500,00 te betalen, als schadevergoeding aan het gewest.

7. Indien een club voldoet aan de regels wordt zij erkend als: “Officieel Beschermd Inrichter”.

8. Op website BBSA-GL https://limburg.bbsa-snooker.be/ wordt ieder rankingtornooi bekend gemaakt.
1. Inschrijvingen voor alle tornooien kunnen enkel via de website van BBSA-GL.

2. U18 , Ladies en Seniors 60+ spelen steeds op zondag. Alle andere tornooien starten steeds op zaterdag maar kunnen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, op 2 dagen doorgaan (zaterdag en zondag)
 • Op 6 tafels: tot 20 spelers op 1 dag
 • Op 8 tafels: tot 22 spelers op 1 dag
 • Op 10 tafels: tot 24 spelers op 1 dag
3. De niet bij BBSA-GL aangesloten clubleden moeten eveneens ingeschreven worden op de deelnemerslijst. Dit kan echter enkel via de tornooileider. (tornooileidinglimburg@gmail.com) Deze mogen ‘éénmaal’ aan een rankingtornooi deelnemen. Ze worden echter niet opgenomen in het klassement.

4. De uiterste limiet voor inschrijvingen, is de ‘dag en uur’ welke vermeld staat op de website BBSA-GL https://limburg.bbsa-snooker.be . Na deze datum, kunnen er geen inschrijvingen meer aanvaard worden.

5. De deelnameprijs is vastgelegd op 15€ voor de A ranking en 10€ voor de B ranking. Deze kan elk seizoen herzien worden.

6. Voor een A- en B-ranking zijn minstens 24 inschrijvingen vereist.

7. Voor U18 , U21 en Ladies zijn minstens 4 inschrijvingen vereist.
1. De loting/seeding van een rankingtornooi kan enkel gebeuren door de BBSA-GL - tornooileider (of een gemachtigde). Om sportieve redenen kan de tornooileider ten alle tijden afwijken van de onderstaande schema’s/lotingen/seedings.

2. Als basis voor de loting en seeding zullen de eindstanden van de laatste 4 tornooien steeds gelden.

3. A & B Tornooi:
  Bij 24 inschrijvingen spelen in 4 poules
  • De eerste vier (4) van de ranking, seeding in poules.
  • Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag ¼finale.
  • Geloot worden: de overigen

  Bij 25 t/m 32 inschrijvingen spelen in 4 poules
  • De eerste acht (8) van de ranking, seeding in eindronde op zondag 1/8 finale.
  • Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag1/8 finale.
  • Geloot worden: de overigen

  Bij 33 t/m 48 inschrijvingen spelen in 8 poules
  • De eerste acht (8) van de ranking, seeding in poules.
  • Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag 1/8 finale.
  • Geloot worden: de overigen

  Bij 49 t/m 64 inschrijvingen spelen in 8 poules
  • De eerste zestien (16) van de ranking, seeding in eindronde op zondag 1/16 finale.
  • Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag 1/16 finale.
  • Geloot worden: de overigen

  Bij 65 t/m 96 inschrijvingen spelen in 16 poules
  • De eerste zestien (16) van de ranking, seeding in de poules.
  • Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag 1/16 finale.
  • Geloot worden: de overigen
4. Na de seeding/loting mogen er geen namen meer aan de lijst, toegevoegd en/of gewijzigd worden. Bij gevallen van overmacht kan het GTC anders beslissen.

5. Na de loting en seeding van het A- en B- tornooi, worden alle spelers in kennis gesteld via de website BBSA-GL https://limburg.bbsa-snooker.be/
1. A - B - Masters - Seniors 50+ -Seniors 60+ -RANKING: De uurregeling voor deze tornooien is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbare tafels, maar steeds volgens schema door de tornooileiding opgesteld.

2. A - B – Masters - Seniors 50+ Seniors 60+ -RANKING: Spelers welke zich plaatsen voor de 1/8e of 1/4e finalewedstrijden, hebben recht op een schriftelijk bewijs, van de inrichter, waarop de vermelding staat van ‘dag en uur’ dat zij aanwezig moeten zijn, voor hun eerstvolgende wedstrijd.

3. Na elke 4-frames in een eindronde kan men een pauze inlassen van maximum 10 min, indien één van de spelers of de scheidsrechter of de tornooileiding dit vraagt. Deze regel is niet van toepassing op wedstrijden naar ‘best of 5-frames’.

4. Tussen de frames in mogen de spelers slechts maximaal 5 minuten de tafel verlaten.

5. Deelnemers die zich plaatsen, voor de volgende ronde, mogen het lokaal verlaten, doch dit op eigen verantwoordelijkheid.

6. Enkel mits akkoord van alle betrokkenen kan men een aangekondigd startuur vervroegen.

7. Voor elke wedstrijd, moet men zich tijdig, en in wedstrijdkledij, aan de officiële inschrijvingstafel aanbieden. Voor de eerste wedstrijd van de dag, betekent dit 15min voor aanvang van de wedstrijd.

8. Men is steeds verplicht bij vraag zijn BBSA-lidkaart voor te leggen. Niet-BBSA-leden hun identiteitskaart.

9. Indien zou blijken, dat een “niet-speelgerechtigde” speler deelneemt die niet in de loting werd opgenomen en zo het tornooi vervalst, zal er t.o.v. de organiserende club een sanctie opgelegd worden, plus eventueel een organisatieverbod, gedurende een periode, door de gewestraad BBSA-GL te bepalen. Deze speler dient onmiddellijk uit het tornooi verwijderd te worden. De uitslagen van de eventueel voordien gespeelde wedstrijden, worden verlieswedstrijden. De speler kan wegens onrechtmatige deelname een MS dienen te betalen . Bij een niet-BBSA-lid zal deze boete op de organiserende club verhaald worden.

10. Wedstrijdformulieren voor iedere wedstrijd. Vanaf de halve finales van het A- en het B -tornooi, worden de officiële wedstrijdformulieren bezorgd aan de aangeduide scheidsrechters. Na het tornooi worden ze overhandigd aan de tornooileiding (of zijn gemachtigde). Enkel ‘de naam, voornaam en handtekening’, van de betrokken scheidsrechter, valideert een uitslag en breakscore.

11. De ondergeschiktheid van de leiding van een tornooi:
 • BBSA - tornooileider (of zijn officiële vervanger)
 • Lokale tornooileider
 • BBSA – voorzitter GSC
 • Officiële scheidsrechter
 • Aanwezige scheidsrechter
12. Bij wangedrag van spelers en/of supporters, is de lokale tornooileider verplicht, direct de BBSA - tornooileiding en/of het BBSA - secretariaat, hiervan in kennis te stellen.

13. Het aantal te spelen frames op zondag worden :
  1/16 finale 1/8 finale 1/4 finale 1/2 finale Finale
A-tornooi :   bo5 bo5 bo5 bo7
B-tornooi : bo3 bo3 bo5 bo5 bo5
Masters :   bo3/5* bo3/5* bo5 bo5
Seniors 50+:   bo3/5* bo3/5* bo5 bo5
Seniors 60+:     bo3 bo3 bo3
U18 :     bo3 bo3 bo3
U21 :     bo5 bo5 bo5
Ladies :     bo3 bo3 bo3

    * : bo3 als het tornooi op 1 dag gespeeld wordt / bo5 als het op 2 dagen gespeeld wordt
1. Het klassement: alle deelnemende BBSA-GL- leden worden hierin opgenomen.

2. De puntenverdeling is als volgt vastgelegd:
     Cat. A / B /Masters / Seniors 50+ / Seniors 60+ / U18 / U21 / Ladies
  Winnaar 50
  Runner-up 40
  ½ fin 30
  ¼ fin 25
  1/8 fin 20/15
  poules 10/8/6/4/2

     Indien een geseede speler verliest in zijn eerste wedstrijd krijgt hij 5 punten minder.

3. RANKING en EINDRANKING: Na elk tornooi zal een ranking opgemaakt worden. De eindranking is het puntentotaal van alle geplande tornooien (normaal :vier tornooien) die het lopende snookerseizoen zijn gespeeld. Er zal een eindprijzenpot verdeeld worden in de categorieën waar inschrijvingsgeld moet betaald worden.

4. Een forfaitgevende speler krijgt ALTIJD nul punten.
Uitzondering: indien een speler afgevaardigd wordt via BBSA voor een EK of WK krijgt hij/zij het gemiddelde aantal punten van de laatste 3 tornooien.
1. Een forfaitgevende speler dient, na een aankondiging op website BBSA-GL limburg.bbsa-snooker.be, het inschrijvingsgeld gestort te hebben op het rekeningnummer van de BBSAGL- Boetes en forfaits (rekeningnummer zie website limburg.bbsa-snooker.be ). Een forfait bedraagt minimaal het inschrijvingsgeld. Een forfait bij tornooien waar er geen inschrijvingsgeld is , zoals U18 , Ladies of U21 , bedraagt steeds 10€. Belangrijk: Voldoet men niet tijdig aan deze betaling, dan volgt er een schorsing voor alle BBSA-activiteiten.

2. Bij afwezigheid op het aanvangsuur van een wedstrijd :
 • 1e frame verloren op aanvangsuur wedstrijd
 • 15 min na aanvangsuur wedstrijd = 2e frame verloren
 • 30 min na aanvangsuur wedstrijd = wedstrijd verloren
 • In bewezen gevallen van overmacht beslist de BBSA-tornooileiding
3. Bij een FF ( tijdens of voor aanvang ranking ) krijgt een speler altijd 0 punten. Zijn inschrijving als deelname ( met 0 punten ) telt wél indien hij effectief gestart is op de ranking. Bij een FF voor aanvang zal de inschrijving als deelname niet verwerkt worden in de ranking. Een speler die tijdens de poules om onsportieve redenen het tornooi verlaat, zal een MS krijgen van 25€.
1. Deftige kledij en een sportieve houding, zijn beide verplicht, zowel voor BBSA als niet BBSA - leden en scheidsrechters.

2. De voorgeschreven kledij is als volgt:
 1. een eenkleurig hemd, met lange mouwen, steeds neergelaten en dichtgeknoopt.
 2. een lange stoffen broek, van klassieke snit, geen jeans, jeansmodel of ribfluweel
 3. gesloten stadsschoenen
 4. das of vlinderdas (verplicht vanaf officiële referees )
 5. ondervest of gilet (verplicht vanaf officiële referees )
3. Wie na controle of tijdens de wedstrijd zijn kledij wijzigt, krijgt een forfait voor deze wedstrijd en een minnelijke schikking.

4. Strenge maatregelen zullen getroffen worden, tegen hen, die het verloop van een wedstrijd bekritiseren of daden stellen, die van aard zijn, om wanorde uit te lokken.
1. Alle scheidsrechters, zonder uitzondering, dienen aan tafel de voorgeschreven kledij te dragen.

2. Vanaf de halve finales van het A - en B -tornooi zijn officiële scheidsrechters verplicht. Deze worden aangeduid door de GSC. Voor de finale van de gewestelijke U21 , U18, Ladies , Masters , Seniors 50+ en Seniors 60+ zorgen de organiserende clubs zelf voor een referee met minstens graad 4 uit hun eigen club. Deze organiserende clubs mogen bij gebrek aan een referee uit eigen club, een referee uit een andere club vragen. Bij het niet vinden van een referee kan je het GSC verzoeken, uiterlijk op donderdag voor de start van het tornooi, om een vervangende referee aan te duiden. Hiervoor zal 25€ aangerekend worden aan de organiserende club.
De kostprijs voor referees is:
 • voor een A-Tornooi : 60 euro (betaald door het inschrijvingsgeld)
 • voor een B-Tornooi : 55 euro (betaald door het inschrijvingsgeld)
 • voor alle andere tornooien : 15 euro (enkel finale betaald door BBSA Limburg)
3. Men kan altijd beroep doen op officiële scheidsrechters (dus ook vóór de halve finales), deze moeten, door de organiserende club, aangevraagd en betaald worden aan de GSC en dit uiterlijk op de lotingsdatum.

4. Tot en met de 1/8e finales, kunnen er, onder het toezicht van de GSC, wedstrijden geleid worden door kandidaat-scheidsrechters, die er aldus hun praktische proef afleggen. Hiervoor dient niet betaald te worden. De GSC heeft het recht om zelf de wedstrijden uit te kiezen, zij moet dit niet op voorhand aankondigen. Wel moeten alle frames, van één wedstrijd, door dezelfde persoon geleid worden.

5. Klachten over de arbitrage moeten onmiddellijk gemeld worden. Betreft het de leiding van een officieel aangeduide scheidsrechter of een gelegenheidsscheidsrechter, dan moet de klacht gemeld worden aan de hoofdscheidsrechter. Is deze niet aanwezig, dan via de lokale tornooileider aan het GSC.
1. Bij een tornooi moeten de volgende documenten in de club ter inzage liggen:
 • - Het Tornooireglement BBSA gewest Limburg
 • - Het Intern Reglement BBSA vzw
 • - Het Huishoudelijk Reglement BBSA gewest Limburg
 • - Het officieel lotingrooster: BBSA–tornooileiding
 • - Het reglementenboekje
2. De tornooileiding zorgt ervoor, dat de inrichtende club, alle nodige tornooigegevens tijdig ontvangt.
1. De BBSA-tornooileiding is verantwoordelijk voor het doorgeven van tornooi-informatie aan de BBSA-secretaris/sportleider en voor publicatie op de website van BBSA-GL https://limburg.bbsa-snooker.be/.
Het betreft hier aankondigingen (affiches), wedstrijdschema’s, uitslagen, rangschikkingen, nevenklassementen en eventueel beknopte verslagen.

2. De organiserende club, dient ten laatste, de maandag volgend op de finaledag, alle uitslagen en de hoogste breakscores en forfaits, te bezorgen aan de BBSA - tornooileiding.
1. Bij tornooien waar geen inschrijvingsgelden worden gevraagd, worden er geen geldprijzen uitgekeerd, enkel aandenkens.
Verdeelsleutel: inschrijvingen verminderd met 40€ organisatiekost club per speeldag
2. Per tornooi zijn volgende aandenkens verplicht voorzien:
 • - winnaar : 1 trofee
 • - runner up : 1 trofee
 • - hoogste break : 1 trofee (niet verplicht)
De organisator mag ook andere prijzen toekennen.
3. Indien meerdere spelers de hoogste break behaalden, gaat de mogelijke trofee naar die speler die als eerste deze break scoorde.
1. De eindstanden worden bepaald, na de vier gewestelijke tornooien.

2. Iedere BBSA-speler, die deelnam aan minstens 1 tornooi, wordt opgenomen in de eindranking.

3. Bij een gelijke puntenstand in de rankings, wordt er rekening gehouden met in volgorde:
 • - het aantal deelnames aan de rankingtornooien.
 • - de hoogste behaalde ronde in de rankingtornooien.
 • - de 2e hoogste behaalde ronde in de rankingtornooien
 • - hoogste break
 • - beslissing gewestraad
4. Enkel spelers, die de Belgische nationaliteit bezitten, komen in aanmerking voor een selectie voor het Belgisch Kampioenschap individueel.

5. De te verkrijgen plaatsen, in het Belgisch Kampioenschap Men , worden ieder jaar bepaald door BBSA en zijn afhankelijk van het totaal aantal leden per gewest. In alle andere categorieën wordt de hoogst gerangschikte speler van de eindstand in de desbetreffende ranking afgevaardigd , welke zich niet heeft geselecteerd via de N.R. om afgevaardigd naar het BK te worden (dit is enkel als er minimaal 4 tornooien in de betreffende categorie in het gewest zijn georganiseerd)
1. Betreffende gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen, op het gebied van veiligheid en evacuatie, ligt geen enkele verantwoordelijkheid bij BBSA-GL.

2. Als er in verband met tornooien, aangetekende brieven worden verstuurd, is men verplicht om ook een kopie van deze brief per gewone post te versturen.
Deze tornooien worden gespeeld met mogelijke seeding in de 1/8e of 1/16e finales op zondag en via een poulesysteem op zaterdag waarbij het aantal poules afhankelijk is van de inschrijvingen.

1. Voor een poulesysteem geldt:
  • • In elke poule, worden minimum vier spelers ondergebracht. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, worden de spelers verdeeld in 2, 4, 8, 16 poules.
  • • In elke poule speelt iedere speler tegen alle andere spelers van zijn poule, twee frames.
  • LET OP:  • In poules van minstens 4 spelers, die door forfaits naar 3 of 2 spelers verminderen dient men 3 frames te spelen.
  •                • Bij een gelijke stand in punten, zie punt R Gelijke stand in poules.
2. Bij echt een ‘uitzonderlijk’ hoog aantal deelnemers en waar dus spelen in poules niet meer mogelijk is, gaat men automatisch naar het systeem met ‘directe’ uitschakeling. Deze beslissing kan alleen genomen worden door de BBSA GL - tornooileiding in overleg met de gewestraad.
Tot 24 inschrijvingen:
• Spelen in 4 poules met seeding in de poules
• 2 per poule naar de eindronde in de 1/4 finale
(schema wordt nog toegevoegd)

25 tem 32 inschrijvingen:
• Spelen in 4 poules
• 2 per poule naar de eindronde in de 1/8 finale
• seeding in de 1/8 finale in de eindronde
(schema wordt nog toegevoegd)

33 tem 48 inschrijvingen:
• Spelen in 8 poules met seeding in de poules
• 2 per poule naar de eindronde in de 1/8 finale
(schema wordt nog toegevoegd)

49 tem 64 inschrijvingen:
• Spelen in 8 poules
• 2 per poule naar de eindronde in de 1/16 finale
• seeding in de 1/16 finale in de eindronde
(schema wordt nog toegevoegd)

65 tem 96 inschrijvingen:
• Spelen in 16 poules met seeding in de poules
• 2 per poule naar de eindronde in de 1/16 finale
(schema wordt nog toegevoegd)

Er zijn 4 tornooien voor U21 en slechts 1 tornooi voor de U18 en Ladies.
   Bij de U21 wordt de eerste van de eindranking afgevaardigd.
   Speelwijze: In poules geloot met 1 reekshoofd per poule
   Speeldagen: U21 zaterdag / U18 en Ladies zondag
   Minimum aantal tafels: 4 tafels
   Er is géén inschrijvingsgeld voorzien voor deze categorieën.
   Twee bekers/aandenkens per categorie ( winnaar – runner-up )
(schema wordt nog toegevoegd)
Poules kunnen bestaan uit minimum 4 tot maximum 6 spelers.

Bij een gelijke stand in de poules, in eender welke categorie, dienen de volgende richtlijnen gevolgd te worden.

Bij een gelijke stand van spelers in een poule tellen vooreerst ook de winstmatchen en dan het onderling resultaat.
Indien dit niet voldoende is, wordt er vervolgd met een shoot-out op zwart ( bij 2 spelers een bo5 , bij meer als 2 dienen 5 zwarte ballen gepot te worden ).

Het verschil wordt gemaakt door optelling van de gepotte zwarte ballen.
Bij een shoot-out met 3 spelers spelen eerst de spelers van dezelfde club.
De verliezer speelt verder tegen de derde speler.
In de bekercompetitie zijn alle reglementeringen identiek aan deze van de interclubcompetitie (zie HR BBSA-GL) BEHALVE volgende specifieke punten:

1. De beker van Limburg voor teams is uitsluitend voorbehouden aan teams spelende bij BBSA-GL gewest Limburg. (ook deze van de zaterdagcompetitie)

2. De samenstelling der teams moet dezelfde zijn als deze die zijn opgegeven voor de interclubcompetitie van het huidige seizoen. Vliegende reserven kunnen slechts aan één wedstrijd deelnemen in dezelfde speelronde.

3. Alle teams ongeacht hun afdeling mogen deelnemen en kunnen zich hiervoor inschrijven.

4. Het inschrijvingsgeld is éénmalig te betalen en bedraagt € 10,00/team. Dit bedrag moet samen met het inschrijvingsgeld voor de nieuwe interclubcompetitie betaald worden.

5. Voor elk der beide finalisten zijn er bekers voorzien. De laureaat ontvangt tevens de “wisselbeker”.

6. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van het winnende team.

7. Na één jaar moet de wisselbeker door de kapitein of zijn afgevaardigde van de vorige winnaar overhandigd worden aan hun opvolgers op de erelijst. Dit dient te gebeuren na afloop van de 2e finalewedstrijd.

8. Indien de wisselbeker niet overhandigd kan worden of deze beschadigd is, moet het verantwoordelijke team hiervoor de som van € 250.00 betalen.

9. In de BVL voor teams wordt geen prijzengeld betaald, enkel bekers.

10. De loting gebeurt door het BBSA-GL – secretariaat in de loop van de maand september

11. Alle ingeschreven teams kunnen tegen elkaar geloot worden, maar de drie hoogste afdelingen (ere, eerste en tweede) kunnen in latere rondes toegevoegd worden. Voor iedere ronde is er een afzonderlijke loting.

12. Het thuisteam zal onmiddellijk na de wedstrijd het wedstrijdformulier opsturen ( fax / mail ).

13. Bij loting wordt bepaald wie “thuisteam” en wie “bezoeker” is.

14. In de halve finales en finales wordt er met heen- en terugwedstrijden gespeeld.

15. Alle wedstrijden, vanaf de halve finales, worden geleid door officiële scheidsrechters v/h Limburgse GSC.

16. Gezien vanaf de 32e finales de einduitslag een gelijkspel kan zijn, duiden beide team–kapiteins elk een speler aan, die in één frame moeten uitmaken wie de winnaar is.

17. Alle bekerwedstrijden worden gespeeld volgens de officiële lotingkalender en dit steeds op donderdagavond om 19u30.

18. Bekerwedstrijden kunnen vroeger of later gespeeld worden, doch nooit later dan 1 week voorzien op de officiële kalender. Een eventuele vervroeging of uitstel gebeurt steeds in overleg met beide teams, elke wijziging moet op voorhand kenbaar gemaakt worden en dit schriftelijk bij de sportleider BBSA-GL. (minimum vijf dagen voor aanvang van de wedstrijd)

19. Na afloop van de laatste finalewedstrijd zal bij het thuisteam de wisselbeker overhandigd worden.

20. Na de loting zal elke speler van een team uitkomende in een lagere reeks 5 punten voorgift per reeksverschil en per frame krijgen.
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.